2nd in時間有無人可以同我對調

帖子列表  登錄   
Twiggylo | 2018-06-25 15:21
28號早上10:20撞正阿仔畢業禮,問過學校話除非有家長改時間時可以對調。二個場合對我地都好重要,有無家長可以幫忙調下午時間比我,心急如焚求有人出手相助

Twiggylo | 2018-06-25 15:57
頭先學校打來話有家長改時間可以調比我,好感恩

LedTV | 2018-06-25 16:23
好彩學校幫到手:excited::excited:恭喜你

cattz288 | 2018-06-26 14:15
Quote:Twiggylo 發表於 18-6-25 15:57 頭先學校打來話有家長改時間可以調比我,好感恩

學校好好喎!好多學校唔會entertain調時間架! 成功在望 :fortunate: :fortunate:

Mrsy | 2018-06-26 16:13
Quote:Twiggylo 發表於 18-6-25 15:57 頭先學校打來話有家長改時間可以調比我,好感恩

祝你成功(emoji)

Twiggylo | 2018-06-26 17:01
已經失望左好多次,希望今次得啦

parrot1208 | 2018-07-05 09:09

.
Powered by Baby Kingdom
立即打開
大家有冇好消息 ?