VTC Youth College 有家長可分享?

帖子列表  登錄   
Jasmine-4711 | 2020-11-18 13:41

.
Powered by Baby Kingdom
立即打開
網上資料好空泛 已知中三畢業後入Youth College, 仍要讀中、英、數. 請問數學的程度是否冇讀中四至中六咁高?其實去度中學那一級程度?