del

帖子列表  登錄   
conniecheung | 2014-02-25 13:53
[i=s] 本帖最後由 conniecheung 於 20-4-23 08:30 編輯 [/i]
duck.popo | 2014-02-26 16:08
hi...
conniecheung | 2014-02-26 21:08
[i=s] 本帖最後由 conniecheung 於 20-4-23 08:38 編輯 [/i]
duck.popo | 2014-02-27 14:17
回覆 conniecheung 的帖子 D 班, 你呢?
conniecheung | 2014-02-27 14:59
[i=s] 本帖最後由 conniecheung 於 20-4-23 08:31 編輯 [/i] delete
duck.popo | 2014-02-27 16:06
回覆 conniecheung 的帖子 無呀, 你呢?莫講話測驗, 平時只對功課&默書, 都已經:dizzy:

conniecheung | 2014-03-27 00:15
[i=s] 本帖最後由 conniecheung 於 20-4-23 08:32 編輯 [/i] delete
lily233242 | 2014-03-27 08:14
請問有咩改變?好咗還是差咗?係咪都谷?d老師好嗎?

SmellyChu | 2014-05-25 14:05
而家幫呀仔安排緊暑期班同旅行,請問學校小一預備班通常會安排喺幾時。
SmellyChu | 2014-05-25 14:07
回覆 conniecheung 的帖子 係呢,我都想知有咩唔同呢?
1/5
下頁 | 尾頁
.
Powered by Baby Kingdom
立即打開