PODS 學費及報名問題

帖子列表  登錄   
KI2727CH | 2018-07-13 09:14

.
Powered by Baby Kingdom
立即打開
請問pods N class 同埋幼稚園分別學費幾錢?喺網頁揾唔到。天后同北角都一樣?報名的話係報一次定係分開報? 謝謝!